Čmelíkostop Rebel 500 ml

  • Kód: 9816

Čmelíkostop Rebel 500 ml

  • 299,00 Kč

Skladem: 2ks

do 3 dnů

Popis produktu

Kapalný přípravek určený k hubení čmelíků (Dermanyssus spp.)

Přípravek hubí dospělce i jejich vývojová stádia. Použití k desinsekci chovných prostorů při zamoření čmelíky i jako prevence při naskladnění.

Návod k použití: Před použitím důkladně protřepejte! Aplikujte po důkladné mechanické očistě na stěny a zařízení chovných prostorů. Neaplikovat na potravinová zvířata a v jejich přítomnosti, po zaschnutí přípravku možno zvířata naskladnit.

Účinnost: působí až 6 měsíců.

Při silném zamoření opakujte postřik po 3 měsících. Spotřeba přípravku je 1 litr na 7 – 10 m2 .

Skladování: v uzavřených originálních obalech odděleně od potravin, nápojů a krmiv při teplotě do +25 °C.

Upozornění: Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Nepoužívejte ve volné přírodě ani k přímému ošetření lidí a zvířat.

Záruční doba: 18 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Obsahuje: 0,10 g/kg deltamethrin; 3,1 g/kg piperonylbutoxid.

R-věty: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S-věty: Skladujte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Nevylévejte do kanalizace. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

První pomoc: Při nadýchání odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí důkladně vypláchnout vodou. Při zasažení kůže omýt vodou. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 1/2 litru vody, nevyvolávat zvracení. Při zdravotních potížích po manipulaci s přípravkem vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku.

Likvidace: Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odkládání nebezpečných odpadů.

Balení: 500 ml

ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

ILUSTRATIVNÍ FOTO

Zeptejte se

* takto označené položky je nutné vyplnit

Uvedené recenze jsou nezávislým názorem uživatelů webu

Ohodnoťe tento produkt
  • Hodnocení

* takto označené položky je nutné vyplnit